PRAVIDLA ZÁVODU 5. BESKYDSKÝCH VRCHOLŮ

Pravidla 5BV

1. Úvod

1.1. Extrémní vytrvalostní závod 5 beskydských vrcholů (dále jen „5BV“) organizuje ZIP, z.s. (Zábava, Informace, Poradenství a pomoc), dále jen „organizátor“.

1.2. Cílem závodu je především ověření vlastních hranic fyzické a psychické vytrvalosti.

1.3. Základní podmínkou klasifikace v závodu je překonat v daném časovém limitu 1 až 5 určených beskydských vrcholů a vrátit se na základnu závodu.

Přečíst celá pravidla

2. Průběh a hodnocení závodu

2.1. Principy 5BV

2.1.1. Účastníci (dvoučlenná družstva, dále jen "závodní tým") mají za úkol obejít 5 organizátorem určených beskydských vrchů (kontrolních bodů, dále jen "KB") ve stanoveném limitu a vrátit se na základnu. Organizátor může kromě KB určit i jeden další vrch, tzv. nástupní bod (dále jen "NB").

2.2. Specifikace týmu a registrace týmu 5BV

2.2.1. Závodním týmem se vždy rozumí dvojice osob, která se v průběhu závodu nesmí měnit. Průběhem závodu se rozumí okamžik startu; typicky první den závodu, 22:00 hod.

2.2.2. Nejméně jeden člen závodního týmu musí v den startu dosáhnout alespoň 18 let věku. Ověření věku může orgánizátor, resp. jím pověřené osoby, provést kdykoliv v průběhu závodu.

2.2.3. Minimální věk člena závodního týmu je 15 let.

2.2.4. Za závodníka mladšího 18 let přebírá plnou odpovědnost jeho starší týmový kolega, který je povinen podepsat „Prohlášení o účasti nezletilé osoby (mladší 18 let) na extrémním vytrvalostním závodě 5BV“.

2.2.5. Registrace závodních týmů probíhá pouze elektronicky na webových stránkách závodu.

2.2.8. Organizátor si vyhrazuje právo zrušit registraci závodního týmu z důvodu nezaplacení startovného, nebo v jiných odůvodněných případech.

2.2.9. Při neúčasti registrovaného závodního týmu v závodu 5BV a/nebo při zrušení závody z důvodu zásahu vyšší moci nevzniká automaticky nárok na vrácení startovného.

2.3. Specifikace kontrolního bodu 5BV

2.3.1. Kontrolní bod („KB“) je organizátorem určený, jednoznačně a jasně označený a identifikovatelný vrchol, který je pro účely závodu zveřejněn pod běžným názvem, spolu s údajem o jeho nadmořské výšce.

2.3.2. KB obsluhuje hlídka KB, kterou zajišťuje organizátor. Vždy jde o skupinu 2 a více osob, která připravuje identifikaci KB, oznámení o dalším (následném) kontrolnímu bodu, pomáhá se zaznamenáním průběžného výsledku týmu v průběhu závodu a může pro závodní týmy poskytnout první pomoc.

2.3.3. Pro optimalizaci trasy závodu může organizátor do trasy závodu vložit Nástupní bod (NB), který není klasifikován jako KB.

2.4. Start 5BV

2.4.1. Start všech závodních dvojic probíhá společně ze základny závodu v datu a čase, jež jsou stanoveny organizátorem 5BV.

2.4.2. V okamžiku startu se veřejně oznamuje první KB, nebo NB, je-li během závodu použit.

2.4.3. Každý tým při startu startu obdrží obálku obsahující kartu s nouzovými informacemi a daty+časy kdy se uzavírají jednotlivé kontrolní body.

2.5. Průběh 5BV

2.5.1. Při dosažení prvních čtyř KB se tým dozví následující KB. Celá trasa závodu není žádnému závodnímu týmu známa předem.

2.5.2. Při dosažení KB každý závodní tým musí provést zaevidování průběžného času. Dosažení KB bude uznáno jen tehdy, pokud bude čas zaznamenán předepsaným způsobem.

2.5.3. Záznam času se provádí pomocí RFID tagu, který je pro každý závodní tým unikátní. Tým jej obdrží při registraci a během závodu je tag nepřenosný.

2.5.4. Kromě identifikace závodního týmu RFID tagem (s číslem týmu) mohou členové hlídky KB provést identifikaci a zápis času závodního týmu i ručně, pomocí identifikačních náramků a evidenční listiny.

2.5.5. Ztrátou RFID čipu současně se ztrátou či zničením identifikačních náramků obou členů týmu během závodu se závodním tým stává diskvalifikovaným a v závodě nepokračuje.

2.5.6 Vrchol, resp. KB, se považuje za dosažený jen tehdy, když byl dosažen společně oběma členy týmu a zároveň existuje záznam o dosaženém času, bez ohledu na způsob zápisu času (RFID tagem nebo ručním zápisem).

2.6. Hodnocení 5BV

2.6.1. O konečném pořadí týmů se rozhoduje podle počtu potvrzených KB a času návratu na základnu. Rozlišovací jednotka závodního času je vteřina.

2.6.2. Tým s největším počtem dosažených KB a zároveň s nejkratším celkovým časem v cíli se v konečném pořadí považuje za první tým. Za ním následují závodní týmy, které dosáhly delšího celkového času závodu (byly pomalejší), případně ty, jež které dosáhly menšího počtu uznaných KB.

2.6.2.1. Dojde-li u závodních týmů ke shodě počtu dosažených KB a shodě celkového času v cíli, rozhoduje o lepším umístění takového týmu rychlejší (kratší) průběžný čas na předcházejícím KB.

2.6.3. Týmy, jež závod přeruší, nedorazí zpět na základnu, nebo k návratu na základnu využijí jakýkoliv jiný způsob přesunu než vlastní fyzické síly, jsou hodnoceny jako "nedokončili".

2.6.4. Jako "nedokončil" se také hodnotí každý tým, jež v čase závodu nedosáhne záznamu platného času minimálně na prvním KB. Nástupní bod (NB) se pro tyto ani jiné účely nepovažuje za kontrolní bod (KB).

3. Zdravotní stav závodníků

3.1. Závodu se mohou zúčastnit jen zcela zdraví lidé, připravení na velkou fyzickou a psychickou zátěž a zvyklí na dlouhotrvající fyzickou zátěž.

3.2. Závodu se nesmí účastnit osoby se zdravotními problémy srdce a oběhové soustavy, ledvin, jater a jinými nemocemi ohrožujícími život v případě velké fyzické námahy a vyčerpání. Závodu se taktéž nesmí účastnit osoby trpící epilepsií a vážnými psychickými chorobami a jakýmikoliv dalšími fyzickými omezeními, které by ohrozily zdraví a život účastníků 5BV z důvodu účasti na tomto závodě. Organizátor neodpovídá za zdravotní stav jednotlivých účastníků.

3.3. Během závodu a přípravy na něj je zakázáno požívat podpůrné prostředky nepřirozeně zvyšující výkonnost (anabolika, hormonální přípravky, steroidy apod.). Dále se zakazuje na závodě účast osobám pod vlivem omamných látek včetně alkoholu.

3.4. Při známkách nadměrného vyčerpání byť jednoho ze závodníků, platí povinnost ukončit účast v závodě pro celý tým. Je nutno brát v potaz nutnost fyzické rezervy pro bezpečné dosažení základny nebo domova vlastními silami.

3.5. Pokud se rozhodne jeden z členů týmu účast na závodě ukončit, nesmí druhý člen týmu v závodě pokračovat a musí společně zajistit bezpečný návrat obou členů závodního týmu na základnu nebo domů.

3.6. Členové týmu se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí.

4. Povinnosti závodníků

4.1. V případě předčasného ukončení závodu musí družstvo organizátorovi neprodleně na telefonní číslo uvedené v informační kartě oznámit svou polohu a důvod ukončení závodu dle podmínek daných v kartě "předčasné ukončení závodu".

4.2. V průběhu celého závodu se tým pohybuje jen po vlastních nohou. Je zakázáno používat jakékoli jiné způsoby dopravy. Porušení tohoto pravidla znamená diskvalifikaci týmu.

4.3 Na základnu není dovolen vstup zvířat.

4.4. Tým je povinen dodržovat pravidla pro pohyb v Chráněné krajinné oblasti a v chráněných přírodních rezervacích. Do přírodních rezervací (území se zvýšeným stupněm ochrany uvnitř CHKO) platí zákaz vstupu mimo značené turistické trasy.

4.5. V případě přesunu po veřejných komunikacích je tým povinen dodržovat pravidla pro pohyb chodců v silničním provozu.

4.6. Účastnící jsou povinni respektovat označené a ohraničené soukromé pozemky a nevstupovat na ně.

4.7. Závodníci jsou povinni udržovat čistotu a pořádek po celé délce trasy. Zejména neodhazovat odpadky.

4.8. Organizátor neodpovídá za škody, způsobené účastníky závodu, které vznikly porušením zákonů ČR, či pravidel pro pobyt v chráněných oblastech a rezervacích. V případě, že tým ohrozí dobré jméno a pověst závodu, je organizátor oprávněn rozhodnout o jeho diskvalifikaci a vydat zákaz startu pro další ročníky.

5. Povinná a doporučená výbava

5.1. Povinná výbava pro tým:
- výkonná svítilna (nejlépe čelovka) pro každého člena družstva,
- mapy dle pokynů propozic závodu zveřejněných na webu 5BV,
- minimální částka 100,- na osobu pro případ nouze (celkem 200,-),
- kvalitní treková obuv,
- osobní léky v případě, že je závodník užívá,
- dva plně nabité mobilní telefony, s aktivovaným roamingem

- základní výbava lékárničky (náplasti, obinadlo, 2× obvaz, běžná analgetika, termofólie)

Aktuální telefonní čísla na členy týmu - případné změny oproti původní webové registraci je nutné nahlásit při registraci týmu na základně.

5.2. Doporučená výbava:
- spací pytel do velmi chladného počasí, případně i stan (vhodné pokud nechcete jít nonstop).

5.3. Organizátor nemá povinnost kontrolovat povinnou a doporučenou výbavu týmů.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Organizátor se zavazuje poskytnout závodníkům informace potřebné pro případ nouze před startem závodu a dále prostřednictvím informační karty „bezpečnostní zásady“ a „pro případ nouze“.

6.2. Organizátor z bezpečnostních důvodů nezajišťuje jakékoliv převozy závodníků automobilem organizátorů během závodu. Pokud je závodník ve špatném fyzickém, či psychickém zdravotním stavu je povinen se obrátit na horskou, nebo záchrannou službu.

6.3. Organizátor závodu si vyhrazuje právo zakázat závod kterémukoliv týmu, a to i bez udání důvodu. Především se jedná případy nedostatečného vybavení - igelitky, lehké tenisky apod. a v případech podezření na užití omamných látek. Organizátoři nemusí toto podezření objektivně dokazovat (krevní testy, dechová zkouška).

6.4. Všichni účastníci závodu startují na vlastní odpovědnost.

6.5. Řešení sporných interpretací těchto pravidel, jakož i konečné rozhodnutí o vyřešení problému spadá výhradně do kompetence organizátora závodu.

7. Prohlášení o seznámení se s pravidly

Oba členové registrujícího se týmu zároveň prohlašují:
Pravidla jsme si pozorně přečetli, rozumíme jim a jsou nám známa rizika spojená účastí na akci. Jedná se především o rizika spojená s velkou fyzickou i psychickou zátěží a související možností úrazu a vyčerpání.
Jsme si vědomi toho, že pořadatel akce nebo osoby, které na průběhu akce s pořadatelem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na mém zdraví nebo majetku nebo jiných osob způsobenou porušením mých povinností plynoucích z těchto pravidel.

Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou neseme za újmu na zdraví a majetku každého z nás nebo jiných osob nebo vzniku škody způsobené porušením vlastních povinností plynoucích z pravidel závodu.
Všechny škody, které při nedodržení těchto pravidel způsobíme sobě, jiným účastníkům akce, pořadateli nebo osobám spolupracujícím jsme povinni uhradit v plné výši na vlastní náklady.

Pravidla 5BV family

1. Úvod

1.1. Závod 5 beskydských vrcholů family (dále jen „5BVF“) organizuje ZIP zs (Zábava, Informace, Poradenství a pomoc), dále jen „organizátor“.

1.2. Základní podmínkou klasifikace v závodu je překonat v daném časovém limitu až 5 určených beskydských vrcholů a vrátit se na základnu závodu.

Přečíst celá pravidla

2. Průběh a hodnocení závodu

2.1. Principy 5BV

2.1.1. Účastníci mají za úkol obejít až 5 organizátorem určených beskydských vrchů (kontrolních bodů, dále jen „KB“) ve stanoveném limitu a vrátit se na základnu.

2.2. Specifikace týmu a registrace týmu 5BV

2.2.1. Týmem se rozumí alespoň dvoučlenné družstvo, kterého složení se v průběhu závodu nemůže měnit.

2.2.2. Minimální věk závodníka v týmu není omezen.

2.2.3. Alespoň jeden z členů týmu musí mít minimálně 18 let a zároveň alespoň jeden člen týmu musí být mladší 16 let.

2.2.4. Za závodníky mladší 18 let přebírá plnou odpovědnost jejich starší týmový kolega, který je povinen podepsat „prohlášení o účasti nezletilé osoby (mladší 18 let) na závodě 5BVF“.

2.2.5. Registrace týmů probíhá elektronicky na webových stránkách závodu, nebo na základně závodu.

2.2.8. Organizátor si vyhrazuje právo z důvodu nezaplacení startovného, nebo v jiných odůvodněných případech registraci týmu zrušit.

2.2.9. Při neúčasti registrovaného týmu v závodu, zrušení závody z  důvodu zásahu vyšší moci nevzniká nárok na vrácení startovného.

2.3. Specifikace kontrolního bodu 5BV

2.3.1. Kontrolní bod (dále jen KB) je jednoznačně a jasně označený bod s údajem o názvu a nadmořské výšce

2.3.2. KB obsluhuje hlídka KB, konkrétně 2 nebo více osob, která zajišťuje záznam o postupu týmu, zápis o dosaženém čase, oznamuje úkol ke splnění a předává informaci o dalším KB

2.4. Start 5BV

2.4.1. Start všech účastníků proběhne společně ze základny závodu v termín a čas stanovený na webu 5BV organizátorem.

2.4.2. Každý tým získá ihned po startu obálku obsahující startovní kartu (případně další info), která je důležitá pro evidenci postupu a hodnocení výsledků závodního týmu. Tým bez startovní karty nemůže být klasifikován.

2.5. Průběh 5BV

2.5.1. Při dosažení KB se tým dozví úkol který má splnit pro postup na další KB. Celá trasa závodu není týmům předem známa.

2.5.2. Při dosažení KB je nutno nechat si zaznamenat hlídkou KB do startovní karty a do listiny na KB čas. Dosažení KB bude uznáno jen tehdy, pokud bude čas jejího dosažení zapsán jak na kartě týmu, tak listině KB. Hlídka KB identifikuje tým na základě startovní karty a identifikačních náramků. Vrchol lze považovat za dosažený jen za podmínky, že jsou na KB společně přítomni všichni členové týmu.

2.6. Hodnocení 5BV

2.6.1. O konečném pořadí týmu rozhodne počet navštívených a potvrzených KB a čas návratu na základnu. Prioritní je počet dosažených vrcholů, při shodě počtu vrcholů dále rozhoduje čas příchodu na základnu a počet bodů získaných na KB.

2.7. Týmy, které závod přeruší, a k návratu na základnu využijí dopravní prostředek, jsou hodnoceny jako „nedokončili“.

3. Zdravotní stav závodníků

3.1. Závodu se mohou zúčastnit jen zcela zdraví lidé, připravení na fyzickou a psychickou zátěž.

3.2. Závodu se nesmí účastnit osoby se zdravotními problémy srdce a oběhové soustavy, ledvin, jater a jinými nemocemi ohrožujícími život v případě velké fyzické námahy a vyčerpání. Závodu se taktéž nesmí účastnit osoby trpící epilepsií a vážnými psychickými chorobami a jakýmikoliv dalšími fyzickými omezeními, které by ohrozily zdraví a život účastníků 5BV z důvodu účasti na tomto závodě. Organizátor neodpovídá za zdravotní stav jednotlivých účastníků

3.3. Během závodu a přípravy na něj je zakázáno požívat podpůrné prostředky nepřirozeně zvyšující výkonnost (anabolika, hormonální přípravky, steroidy apod.). Dále se zakazuje na závodě účast osobám pod vlivem omamných látek včetně alkoholu.

3.4. Při známkách nadměrného vyčerpání byť jednoho ze závodníků, platí povinnost ukončit účast v závodě pro celý tým. Je nutno brát v potaz nutnost fyzické rezervy pro bezpečné dosažení základny nebo domova vlastními silami.

3.5. Pokud se rozhodne jeden z členů týmu účast na závodě ukončit, nesmí ostatní členové týmu v závodě pokračovat a musí společně zajistit bezpečný návrat obou členů týmu bezpečně na základnu nebo domů.

3.6. Členové týmu se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí.

4. Povinnosti závodníků

4.1. V případě předčasného ukončení závodu musí družstvo organizátorovi neprodleně na tel. číslo uvedené v informační kartě oznámit svou polohu a důvod ukončení závodu dle podmínek daných v kartě "předčasné ukončení závodu".

4.2 Na základnu není dovolen vstup zvířat z důvodu bezpečnosti a pohody účastníků.

4.3. Tým je povinen dodržovat pravidla pro pohyb v Chráněné krajinné oblasti a v chráněných přírodních rezervacích. Do přírodních rezervací (území se zvýšeným stupněm ochrany uvnitř CHKO) platí zákaz vstupu mimo značené turistické trasy.

4.4. V případě přesunu po veřejných komunikacích je tým povinen dodržovat pravidla pro pohyb chodců v silničním provozu.

4.5. Účastnící jsou povinni respektovat označené a ohraničené soukromé pozemky a nevstupovat na ně.

4.6. Závodníci jsou povinni udržovat čistotu a pořádek po celé délce trasy. Zejména neodhazovat odpadky.

4.7. Organizátor neodpovídá za škody, způsobené účastníky závodu, které vznikly porušením zákonů ČR, či pravidel pro pobyt v chráněných oblastech a rezervacích. V případě, že tým ohrozí dobré jméno a pověst závodu, je organizátor oprávněn rozhodnout o jeho diskvalifikaci a vydat zákaz startu pro další ročníky.

5. Povinná a doporučená výbava

5.1. Povinná výbava pro tým:

- mapy dle pokynů propozic závodu zveřejněných na webu 5BV

- minimální částka 100, Kč- na osobu pro případ nouze

- kvalitní treková obuv

- osobní léky v případě, že je závodník užívá

- minimálně dva plně nabité mobilní telefony, pro informování základny a případ nouze;

aktivovaný roaming; aktuální telefonní čísla na členy týmu - případné změny oproti

původní webové registraci je nutné nahlásit při registraci týmu na základně

- základní výbava lékárničky - náplasti, obinadlo, 2x obvaz, běžná analgetika, termofólie

5.2. Organizátor nemá  povinnost kontrolovat povinnou a výbavu týmů.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Organizátor se zavazuje poskytnout závodníkům informace potřebné pro případ nouze před startem závodu a dále prostřednictvím informační karty „bezpečnostní zásady“ a „pro případ nouze“.

6.2. Organizátor z bezpečnostních důvodů nezajišťuje jakékoliv převozy závodníků automobilem organizátorů během závodu. Pokud je závodník ve špatném fyzickém, či psychickém zdravotním stavu je povinen se obrátit na horskou, nebo záchrannou službu.

6.3. Organizátor závodu si vyhrazuje právo zakázat závod kterémukoliv týmu, a to i bez udání důvodu. Především se jedná případy nedostatečného vybavení - igelitky, lehké tenisky apod. a v případech podezření na užití omamných látek. Organizátoři nemusí toto podezření objektivně dokazovat (krevní testy, dechová zkouška).

6.4. Všichni účastníci závodu startují na vlastní odpovědnost.

6.5. Řešení sporných interpretací těchto pravidel, jakož i konečné rozhodnutí o vyřešení problému spadá výhradně do kompetence organizátora závodu.

7. Prohlášení o seznámení  se s pravidly

Závodníci registrujícího se týmu prohlašují:

Pravidla jsme si pozorně přečetli, rozumíme jim a jsou nám známa rizika spojená účastí na akci. Jedná se především o rizika spojená s velkou fyzickou i psychickou zátěží a související možností úrazu a vyčerpání.

Jsme si vědomi toho, že pořadatel akce nebo osoby, které na průběhu akce s pořadatelem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na mém zdraví nebo majetku nebo jiných osob způsobenou porušením mých povinností plynoucích z těchto pravidel.

Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou neseme za újmu na zdraví a majetku každého z nás nebo jiných osob nebo vzniku škody způsobené porušením vlastních povinností plynoucích z pravidel závodu.

Všechny škody, které při nedodržení těchto pravidel způsobíme sobě, jiným účastníkům akce, pořadateli nebo osobám spolupracujícím jsme povinni uhradit v plné výši na vlastní náklady.